skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: eWIC Workshops in Computing (BCS) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kia Ng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile Motion: Multimodal Device Augmentation for Musical Applications

Matt Benatan ; Ian Symonds ; Kia Ng

Electronic workshops in computing (Online), 2011

ISBN: 9781906124885 ; ISBN: 1906124884

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hearing images: interactive sonification interface for images

Charles O'Neill ; Kia Ng

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Multimedia Rocks for Geology

Kia Ng ; Bee Ong

Electronic workshops in computing (Online), 2010

ISBN: 9781906124656 ; ISBN: 1906124655

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Tactile Audio Visual Intrument using Sound Source Localisation

Helena Bisby ; Adam Cooper ; Stephen James ; Alec Robertson ; Kia Ng

Electronic workshops in computing (Online), 2014

ISBN: 9781780172859 ; ISBN: 1780172850

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye. Breathe. Music: creating music through minimal movement

Sam Bailey ; Adam Scott ; Harry Wright ; Ian Symonds ; Kia Ng

Electronic workshops in computing (Online), 2010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kia Ng
  2. Ian Symonds
  3. Charles O'Neill
  4. Sam Bailey
  5. Bee Ong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...