skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Năm xuất bản: 2010đến2011 xóa Tác giả/ người sáng tác: Khaodhiar, Sutha xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge and manure in biogas and non-biogas swine farms

Tulayakul, Phitsanu ; Boonsoongnern, Alongkot ; Kasemsuwan, Suwicha ; Wiriyarampa, Srisamai ; Pankumnoed, Juree ; Tippayaluck, Suwanna ; Hananantachai, Hathairad ; Mingkhwan, Ratchaneekorn ; Netvichian, Ramnaree ; Khaodhiar, Sutha

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(6), pp.991-997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60484-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...