skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Lead xóa Chủ đề: Environmental Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Khan, Sardar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accumulation of Pb, Cu, and Zn in native plants growing on contaminated sites and their potential accumulation capacity in Heqing, Yunnan

Liu, Xiaohai ; GAO, Yuntao ; Khan, Sardar ; Duan, Gang ; Chen, Aikui ; Ling, Li ; Zhao, Lei ; Liu, Zhonghan ; Wu, Xuecan

Journal of Environmental Sciences, 2008, Vol.20(12), pp.1469-1474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62551-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil enzymatic activities and microbial community structure with different application rates of Cd and Pb

Khan, Sardar ; Cao, Qing ; Hesham, Abd El-Latif ; Xia, Yue ; He, Ji-Zheng

Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(7), pp.834-840 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(07)60139-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khan, Sardar
  2. XIA
  3. Liu, Zhonghan
  4. Zhao, Lei
  5. HESHAM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...