skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Khan, Ashrafuzzaman xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weeping of the Forest: Unheard Voices of Garo Adivasi in Bangladesh

Khan, Ashrafuzzaman ; Samadder, Mrinmoy

International Journal on Minority and Group Rights, 2012, Vol.19(3), pp.317-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-01903003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struggling Insecurity: Ahmadiyya Community in Bangladesh

Khan, Ashrafuzzaman ; Samadder, Mrinmoy

International Journal on Minority and Group Rights, 2013, Vol.20(3), pp.371-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02003002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Violence: A Tale of Three Women from Marginalized Communities in Bangladesh

Khan, Ashrafuzzaman

International Journal on Minority and Group Rights, October 2014, Vol.21(4), pp.547-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/15718115-02104005

Toàn văn sẵn có

4
Weeping of the Forest: Unheard Voices of Garo Adivasi in Bangladesh
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weeping of the Forest: Unheard Voices of Garo Adivasi in Bangladesh

Khan, Ashrafuzzaman ; Samadder, Mrinmoy

International Journal on Minority and Group Rights, 01/01/2012, Vol.19(3), pp.317-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-01903003

Toàn văn sẵn có

5
Structural Violence: A Tale of Three Women from Marginalized Communities in Bangladesh
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Violence: A Tale of Three Women from Marginalized Communities in Bangladesh

Khan, Ashrafuzzaman

International Journal on Minority and Group Rights, 10/18/2014, Vol.21(4), pp.547-556 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-02104005

Toàn văn sẵn có

6
Struggling Insecurity: Ahmadiyya Community in Bangladesh
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struggling Insecurity: Ahmadiyya Community in Bangladesh

Khan, Ashrafuzzaman ; Samadder, Mrinmoy

International Journal on Minority and Group Rights, 01/01/2013, Vol.20(3), pp.371-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/15718115-02003002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...