skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Khakimzyanov, Gayaz xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy equation for certain approximate models of long-wave hydrodynamics

Fedotova, Zinaida ; Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling, 28 May 2014, Vol.29(3), pp.167-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-6467 ; E-ISSN: 1569-3988 ; DOI: 10.1515/rnam-2014-0013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new run-up algorithm based on local high-order analytic expansions

Khakimzyanov, Gayaz ; Shokina, Nina ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Dutykh, Denys (Editor)

Journal of Computational and Applied Mathematics, 15 May 2016, Vol.298, pp.82-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-0427 ; E-ISSN: 1879-1778 ; DOI: 10.1016/j.cam.2015.12.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On supraconvergence phenomenon for second order centered finite differences on non-uniform grids

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 10, 2017

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical modelling of surface water wave interaction with a moving wall

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 15, 2018

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On supraconvergence phenomenon for second order centered finite differences on non-uniform grids

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys

Arxiv ID: 1511.02770

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical modelling of surface water wave interaction with a moving wall

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys

Arxiv ID: 1706.08790

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of surface waves generated by an underwater landslide in a bounded reservoir

Beizel, Sonya ; Chubarov, Leonid ; Dutykh, Denys ; Khakimzyanov, Gayaz ; Shokina, Nina; Dutykh, Denys (Editor)

Russ. J. Num. Anal. Math. Modelling, 20 December 2012, Vol.27(6), pp.539-558 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1515/rnam-2012-0031

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part IV: Numerical simulation on a globally spherical geometry

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Gusev, Oleg

Arxiv ID: 1707.02552

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part III: Model derivation on a globally spherical geometry

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Fedotova, Zinaida; Fedotova, Zinaida (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 4, 2018

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part IV: Numerical simulation on a globally spherical geometry

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Gusev, Oleg; Gusev, Oleg (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 14, 2018

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part III: Model derivation on a globally spherical geometry

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Fedotova, Zinaida

Arxiv ID: 1707.01304

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new run-up algorithm based on local high-order analytic expansions

Khakimzyanov, Gayaz ; Shokina, Nina ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 22, 2015

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new run-up algorithm based on local high-order analytic expansions

Khakimzyanov, Gayaz ; Shokina, Nina ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Arxiv ID: 1411.5514

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulation of conservation laws with moving grid nodes: Application to tsunami wave modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina

Arxiv ID: 1511.02771

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part I: Model derivation on a globally flat space

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Fedotova, Zinaida ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gusev, Oleg ; Shokina, Nina ; Org, Arxiv; Org, Arxiv (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 4, 2018

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part II: Numerical simulation on a globally flat space

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Gusev, Oleg ; Shokina, Nina ; Org, Arxiv; Org, Arxiv (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 4, 2018

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part II: Numerical simulation on a globally flat space

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Gusev, Oleg ; Shokina, Nina ; Org, Arxiv ; Hal, /

Arxiv ID: 1707.01301

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive shallow water wave modelling. Part I: Model derivation on a globally flat space

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Fedotova, Zinaida ; Mitsotakis, Dimitrios ; Gusev, Oleg ; Shokina, Nina ; Org, Arxiv ; Hal, /

Arxiv ID: 1706.08815

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long wave interaction with a partially immersed body. Part I: Mathematical models

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys

Arxiv ID: 1903.07617

Toàn văn sẵn có

20
Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes: Application to Tsunami Wave Modelling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation of Conservation Laws with Moving Grid Nodes: Application to Tsunami Wave Modelling

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Shokina, Nina Yu.

Geosciences, 5/2019, Vol.9(5), p.197 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2076-3263 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/geosciences9050197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (2)
 3. 2015đến2015  (3)
 4. 2016đến2017  (7)
 5. Sau 2017  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (22)
 2. Tài nguyên văn bản  (17)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Khakimzyanov, Gayaz
 2. Dutykh, Denys
 3. Shokina, Nina
 4. Mitsotakis, Dimitrios
 5. Gusev, Oleg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...