skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Khajouei, Reza xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Problems of a Nationwide Inpatient Information System: A Heuristic Evaluation

Atashi, Alireza ; Khajouei, Reza ; Azizi, Amirabbas ; Dadashi, Ali

Applied clinical informatics, 2016, Vol.7(1), pp.89-100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1869-0327 ; PMID: 27081409 Version:1 ; DOI: 10.4338/ACI-2015-07-RA-0086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability Evaluation of Laboratory and Radiology Information Systems Integrated into a Hospital Information System

Nabovati, Ehsan ; Vakili-Arki, Hasan ; Eslami, Saeid ; Khajouei, Reza

Journal of Medical Systems, 2014, Vol.38(4), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-5598 ; E-ISSN: 1573-689X ; DOI: 10.1007/s10916-014-0035-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmentation of the think aloud method with users' perspectives for the selection of a picture archiving and communication system.(Report)

Zahiri Esfahani, Misagh ; Khajouei, Reza ; Baneshi, Mohammad Reza

Journal of Biomedical Informatics, 2018, Vol.80, p.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2018.02.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmentation of the think aloud method with users’ perspectives for the selection of a picture archiving and communication system

Zahiri Esfahani, Misagh ; Khajouei, Reza ; Baneshi, Mohammad Reza

Journal of Biomedical Informatics, April 2018, Vol.80, pp.43-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2018.02.017

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability evaluation of a computerized physician order entry for medication ordering

Khajouei, Reza ; De Jongh, Dennis ; Jaspers, Monique W M

Studies in health technology and informatics, 2009, Vol.150, pp.532-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-9630 ; PMID: 19745368 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability Evaluation of Three Admission and Medical Records Subsystems Integrated into Nationwide Hospital Information Systems: Heuristic Evaluation

Farzandipour, Mehrdad ; Nabovati, Ehsan ; Khajouei, Reza

Acta Informatica Medica, 2018, Vol.26(2), pp.133-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03538109 ; E-ISSN: 19865988 ; DOI: 10.5455/aim.2018.26.133-138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the agreement of users with usability problems identified by heuristic evaluation

Khajouei, Reza ; Ameri, Arefeh ; Jahani, Yunes

International Journal of Medical Informatics, September 2018, Vol.117, pp.13-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-5056 ; DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2018.05.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of heuristic and cognitive walkthrough usability evaluation methods for evaluating health information systems

Khajouei, Reza ; Zahiri Esfahani, Misagh ; Jahani, Yunes

Journal of the American Medical Informatics Association, 2017, Vol. 24(e1), pp.e55-e60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-5027 ; E-ISSN: 1527-974X ; DOI: 10.1093/jamia/ocw100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Nursesʼ Satisfaction With Two Nursing Information Systems

Khajouei, Reza ; Abbasi, Reza

CIN: Computers, Informatics, Nursing, 2017, Vol.35(6), pp.307-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1538-2931 ; DOI: 10.1097/CIN.0000000000000319

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khajouei, Reza
  2. Khajouei, R
  3. Zahiri Esfahani, Misagh
  4. Jahani, Y.
  5. Nabovati, Ehsan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...