skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Khương, Minh Phượng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi

Chu, Anh Đào; Khương, Minh Phượng; Phạm, Vy Anh; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Mạnh Khải

Chu, A. Đ., et al. (2014). Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi. VNU Journal of Science, Earth and Environmental Sciences, 30, 1 , 22-30.; 2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57275

Truy cập trực tuyến

2
Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi

Chu, Anh Đào; Khương, Minh Phượng; Phạm, Vy Anh; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Mạnh Khải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56688

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khương, Minh Phượng
  2. Phạm, Vy Anh
  3. Chu, Anh Đào
  4. Nguyễn, Ngọc Minh
  5. Nguyễn, Mạnh Khải

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...