skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Kevany, Sebastian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy: a 'Deus ex Machina' for international development and relations: Comment on "A Ghost in the Machine? Politics in Global Health Policy"

Kevany, Sebastian

International journal of health policy and management, July 2014, Vol.3(2), pp.111-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2322-5939 ; PMID: 25114951 Version:1 ; DOI: 10.15171/ijhpm.2014.67

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Health Diplomacy, "San Francisco Values," and HIV/AIDS: From the Local to the Global

Kevany, Sebastian

Annals of Global Health, September-October 2015, Vol.81(5), pp.611-617 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2214-9996 ; DOI: 10.1016/j.aogh.2015.12.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sebastian Kevany
  2. Kevany, S
  3. Kevany, Sebastian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...