skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Political science -- Political philosophy -- Political ideologies xóa Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Kessler, Christl xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Responses to Rapid Social Change: Populist Religion in the Philippines

Kessler, Christl ; Rüland, Jürgen

Pacific Affairs, 1 April 2006, Vol.79(1), pp.73-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Citizenship and Labour Migration in East Asia Mapping Fields of Enquiry

Kessler, Christl

European Journal of East Asian Studies, 1 January 2009, Vol.8(2), pp.181-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15680584 ; E-ISSN: 15700615

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratisation Through International Migration? Explorative Thoughts on a Novel Research Agenda

Rüland, Jürgen ; Kessler, Christl ; Rother, Stefan

European Journal of East Asian Studies, 1 January 2009, Vol.8(2), pp.161-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15680584 ; E-ISSN: 15700615

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...