skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Graphics xóa Tác giả/ người sáng tác: Kersten-Oertel, Marta xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DVV: a taxonomy for mixed reality visualization in image guided surgery

Kersten-Oertel, Marta ; Jannin, Pierre ; Collins, D Louis

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, February 2012, Vol.18(2), pp.332-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2011.50

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state of the art of visualization in mixed reality image guided surgery

Kersten-Oertel, Marta ; Jannin, Pierre ; Collins, D Louis

Computerized medical imaging and graphics : the official journal of the Computerized Medical Imaging Society, March 2013, Vol.37(2), pp.98-112 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-0771 ; PMID: 23490236 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.compmedimag.2013.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Collins, D Louis
  2. Kersten-Oertel, Marta
  3. Collins, D.L.
  4. Collins, DL
  5. Jannin, Pierre

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...