skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản French xóa Tất cả các phiên bản Chaudhri, Imran xóa Tất cả các phiên bản Butcher, Gary, Ian xóa Tất cả các phiên bản Kerr, Duncan, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLE ZUR MANIPULATION VON BENUTZERSCHNITTSTELLENOBJEKTEN
INTERFACE UTILISATEUR POUR MANIPULER DES OBJETS D'UNE INTERFACE UTILISATEUR
USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Lemay, Stephen, O ; Maric, Natalia ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; Davydov, Anton, M ; Edwards, Dylan, Ross ; Ive, Jonathan, P ; King, Nicholas, V ; Preston, Daniel, Trent ; Kennedy, Zachery

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANIPULATIONEN VON BENUTZERSCHNITTSTELLENOBJEKTEN BEI EINER BENUTZERSCHNITTSTELLE
MANIPULATIONS D'UN OBJET SUR UNE INTERFACE UTILISATEUR
USER INTERFACE OBJECT MANIPULATIONS IN A USER INTERFACE

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Lemay, Stephen, O ; Maric, Natalia ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLE ZUR MANIPULATION VON BENUTZERSCHNITTSTELLENOBJEKTEN MIT MAGNETISCHEN EIGENSCHAFTEN
INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE MANIPULER DES OBJETS S'Y TROUVANT À L'AIDE DE PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES
USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE MANIPULER DES OBJETS S'Y TROUVANT À L'AIDE DE PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES
USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Lemay, Stephen, O ; Maric, Natalia ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; King, Nicholas, V ; Preston, Daniel, Trent ; De Vries, Nathan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE MANIPULER DES OBJETS S'Y TROUVANT À L'AIDE DE PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES
USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan, P

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BENUTZERSCHNITTSTELLE MIT VERWENDUNG VON DREHBAREM EINGABEMECHANISMUS
INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE MANIPULER DES OBJETS SUR LADITE INTERFACE À L'AIDE DE PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES
USER INTERFACE USING A ROTATABLE INPUT MECHANISM

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lane ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan, P ; King, Nicholas, V ; Preston, Daniel, Trent

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR PERMETTANT DE MANIPULER DES OBJETS SUR LADITE INTERFACE À L'AIDE DE PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES
USER INTERFACE USING A ROTATABLE INPUT MECHANISM

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lane ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan, P ; King, Nicholas, V ; Preston, Daniel, Trent

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR POUR MANIPULER DES OBJETS D'UNE INTERFACE UTILISATEUR
USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Lemay, Stephen, O ; Maric, Natalia ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANIPULATIONS D'UN OBJET SUR UNE INTERFACE UTILISATEUR
USER INTERFACE OBJECT MANIPULATIONS IN A USER INTERFACE

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Lemay, Stephen, O ; Maric, Natalia ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR DESTINÉE À LIMITER LES NOTIFICATIONS ET LES ALERTES
USER INTERFACE FOR LIMITING NOTIFICATIONS AND ALERTS

Karunamuni, Chanaka, G ; Butcher, Gary, Ian ; Chaudhri, Imran ; Kerr, Duncan, Robert ; Lynch, Kevin ; Rothert, Curtis, A ; Jenkins, Monica

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACE UTILISATEUR DESTINÉE À LIMITER LES NOTIFICATIONS ET LES ALERTES
USER INTERFACE FOR LIMITING NOTIFICATIONS AND ALERTS

Karunamuni, Chanaka, G ; Butcher, Gary, Ian ; Chaudhri, Imran ; Kerr, Duncan, Robert ; Lynch, Kevin ; Rothert, Curtis, A ; Jenkins, Monica

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Butcher, Gary, Ian
  2. Karunamuni, Chanaka, G
  3. Chaudhri, Imran
  4. Kerr, Duncan, Robert
  5. Zambetti, Nicholas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...