skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Keohane, Robert O xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and interdependence in the information age

Keohane, Robert O. ; Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, Sept-Oct, 1998, Vol.77(5), p.81(14)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Relations and World Politics: An Introduction

Nye, Joseph S ; Keohane, Robert O

International Organization, 1971, Vol.25(3), pp.329-349 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300026187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Relations and World Politics: A Conclusion

Nye, Joseph S ; Keohane, Robert O

International Organization, 1971, Vol.25(3), pp.721-748 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300026412

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: The Complex Politics of Canadian-American Interdependence

Keohane, Robert O ; Nye, Joseph S

International Organization, 1974, Vol.28(4), pp.595-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300005762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International economics and international politics: a framework for analysis

Bergsten, C. Fred ; Keohane, Robert O ; Nye, Joseph S

International Organization, 1975, Vol.29(1), pp.3-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300017884

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgovernmental relations and international organizations

Keohane, Robert O; Nye, Joseph S

World politics : a quarterly journal of international relations, 1974, Vol.27(1), pp. 39-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8871

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The club model of multilateral cooperation and problems of democratic legitimacy

Keohane, Robert O; Esty, Daniel C ; Hudec, Robert E ; Nye, Joseph S

Efficiency, equity, and legitimacy, pp. 264-294

ISSN: ; ISBN: 0-8157-7162-2

Toàn văn sẵn có

8
Globalization: What's New? What's Not? (And So What?)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization: What's New? What's Not? (And So What?)

Keohane, Robert O. ; Nye, Joseph S.

Foreign Policy, 21/2000, Issue 118, p.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00157228 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1149673

Toàn văn sẵn có

9
Two Cheers for Multilateralism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Cheers for Multilateralism

Keohane, Robert O. ; Nye, Joseph S.

Foreign Policy, 23/1985, Issue 60, p.148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00157228 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1148896

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Was this objectivity. (Samuel P. Huntington and the National Academy of Sciences) (letter to the editor)

Keohane, Robert O. ; Hoffmann, Stanley ; Nye, Joseph S. , Jr. ; Putnam, Robert D. ; Verba, Sidney

The New York Times, May 17, 1987, Vol.136, p.E26(N) pE26(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Interdependence revisited

Keohane, Robert O ; Nye, Joseph S

International Organization, 1987, Vol.41(4), pp.725-753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818300027661

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Power and Interdependence: World Politics in Transition.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Interdependence: World Politics in Transition.

Cowhey, Peter F. ; Keohane, Robert O. ; Nye, Joseph S.

Political Science Quarterly, 21/1978, Vol.93(1), p.132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2149069

Toàn văn sẵn có

13
Transnational Relations and World Politics.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Relations and World Politics.

Haviland, H. Field ; Keohane, Robert O. ; Nye, Joseph S.

The American Journal of International Law, 04/1973, Vol.67(2), p.370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2199456

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1974  (3)
  2. 1974đến1977  (3)
  3. 1978đến1986  (2)
  4. 1987đến2000  (4)
  5. Sau 2000  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...