skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy,James R xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Fatigue Behavior of Solution Treated and Quenched Ti-6Al-4V
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fatigue Behavior of Solution Treated and Quenched Ti-6Al-4V

Kennedy,James R; Grumman Aerospace Corp Bethpage Ny Research Dept (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Grumman Aerospace Corp Bethpage Ny Research Dept
  2. Kennedy,James R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...