skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, Sidney H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Neuromodulation for treatment-refractory major depressive disorder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuromodulation for treatment-refractory major depressive disorder

Lipsman, N. ; Sankar, T. ; Downar, J. ; Kennedy, S. H. ; Lozano, A. M. ; Giacobbe, P.

Canadian Medical Association Journal, 01/07/2014, Vol.186(1), pp.33-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; E-ISSN: 1488-2329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.121317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposure with response prevention treatment of anorexia nervosa-bulimic subtype and bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Katz, R ; Neitzert, C S ; Ralevski, E ; Mendlowitz, S

Behaviour research and therapy, July 1995, Vol.33(6), pp.685-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-7967 ; PMID: 7654160 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparisons of men with full or partial eating disorders, men without eating disorders, and women with eating disorders in the community

Woodside, D B ; Garfinkel, P E ; Lin, E ; Goering, P ; Kaplan, A S ; Goldbloom, D S ; Kennedy, S H

The American journal of psychiatry, April 2001, Vol.158(4), pp.570-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 11282690 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversed neurovegetative symptoms of depression: a community study of Ontario

Levitan, R D ; Lesage, A ; Parikh, S V ; Goering, P ; Kennedy, S H

The American journal of psychiatry, July 1997, Vol.154(7), pp.934-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 9210743 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in regional brain glucose metabolism measured with positron emission tomography after paroxetine treatment of major depression

Kennedy, S H ; Evans, K R ; Krüger, S ; Mayberg, H S ; Meyer, J H ; Mccann, S ; Arifuzzman, A I ; Houle, S ; Vaccarino, F J

The American journal of psychiatry, June 2001, Vol.158(6), pp.899-905 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 11384897 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of paroxetine on 5-HT(2A) receptors in depression: an (18)Fsetoperone PET imaging study

Meyer, J H ; Kapur, S ; Eisfeld, B ; Brown, G M ; Houle, S ; Dasilva, J ; Wilson, A A ; Rafi-Tari, S ; Mayberg, H S ; Kennedy, S H

The American journal of psychiatry, January 2001, Vol.158(1), pp.78-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 11136637 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-report ratings and informants' ratings of personalities of depressed outpatients

Bagby, R M ; Rector, N A ; Bindseil, K ; Dickens, S E ; Levitan, R D ; Kennedy, S H

The American journal of psychiatry, March 1998, Vol.155(3), pp.437-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 9501762 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prefrontal cortex 5-HT2 receptors in depression: an 18Fsetoperone PET imaging study

Meyer, J H ; Kapur, S ; Houle, S ; Dasilva, J ; Owczarek, B ; Brown, G M ; Wilson, A A ; Kennedy, S H

The American journal of psychiatry, July 1999, Vol.156(7), pp.1029-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 10401447 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major depression in individuals with a history of childhood physical or sexual abuse: relationship to neurovegetative features, mania, and gender

Levitan, R D ; Parikh, S V ; Lesage, A D ; Hegadoren, K M ; Adams, M ; Kennedy, S H ; Goering, P N

The American journal of psychiatry, December 1998, Vol.155(12), pp.1746-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 9842786 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (1)
 2. 1997đến1997  (1)
 3. 1998đến1998  (2)
 4. 1999đến2001  (4)
 5. Sau 2001  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kennedy, S H
 2. Kennedy, Sidney H
 3. Meyer, Jeffrey H.
 4. Levitan, R D
 5. Meyer, J H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...