skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S.H. xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, Sidney H xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical aspects of depression

Kennedy, S H ; Eisfeld, B S

Clinical cornerstone, 1999, Vol.1(4), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-3597 ; PMID: 10682174 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Neuromodulation for treatment-refractory major depressive disorder
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuromodulation for treatment-refractory major depressive disorder

Lipsman, N. ; Sankar, T. ; Downar, J. ; Kennedy, S. H. ; Lozano, A. M. ; Giacobbe, P.

Canadian Medical Association Journal, 01/07/2014, Vol.186(1), pp.33-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0820-3946 ; E-ISSN: 1488-2329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1503/cmaj.121317

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Datapoints: Rates and Patterns of Treatment Seeking by Individuals With Mood and Anxiety Disorders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Datapoints: Rates and Patterns of Treatment Seeking by Individuals With Mood and Anxiety Disorders

Giacobbe, P. ; Mcintyre, R. S. ; Goldstein, B. I. ; Kennedy, S. H. ; Flint, A. J.

Psychiatric Services, 10/01/2008, Vol.59(10), pp.1099-1099 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ps.59.10.1099

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The changing profile of anorexia nervosa at the Toronto Programme for Eating Disorders

Krüger, S ; Mcvey, G ; Kennedy, S H

Journal of psychosomatic research, December 1998, Vol.45(6), pp.533-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 9859855 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exposure with response prevention treatment of anorexia nervosa-bulimic subtype and bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Katz, R ; Neitzert, C S ; Ralevski, E ; Mendlowitz, S

Behaviour research and therapy, July 1995, Vol.33(6), pp.685-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0005-7967 ; PMID: 7654160 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of chronic antidepressant treatment with adinazolam and desipramine on melatonin output

Kennedy, S H ; Brown, G M

Psychiatry research, August 1992, Vol.43(2), pp.177-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 1410073 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personality disorders in anorexia nervosa and bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Mcvey, G ; Katz, R

Journal of psychiatric research, 1990, Vol.24(3), pp.259-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3956 ; PMID: 2266514 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Medical Comorbidity in Bipolar Disorder: Implications for Functional Outcomes and Health Service Utilization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Comorbidity in Bipolar Disorder: Implications for Functional Outcomes and Health Service Utilization

Mcintyre, R. S. ; Konarski, J. Z. ; Soczynska, J. K. ; Wilkins, K. ; Panjwani, G. ; Bouffard, B. ; Bottas, A. ; Kennedy, S. H.

Psychiatric Services, 08/01/2006, Vol.57(8), pp.1140-1144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ps.57.8.1140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nocturnal melatonin and 24-hour 6-sulphatoxymelatonin levels in various phases of bipolar affective disorder

Kennedy, S H ; Kutcher, S P ; Ralevski, E ; Brown, G M

Psychiatry research, 31 July 1996, Vol.63(2-3), pp.219-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 8878318 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiac regulation in bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Heslegrave, R J

Journal of psychiatric research, 1989, Vol.23(3-4), pp.267-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3956 ; PMID: 2635223 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective alteration of personality in response to noradrenergic and serotonergic antidepressant medication in depressed sample: evidence of non-specificity

Bagby, R M ; Levitan, R D ; Kennedy, S H ; Levitt, A J ; Joffe, R T

Psychiatry research, 30 June 1999, Vol.86(3), pp.211-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 10482340 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroanatomic correlates of CCK-4-induced panic attacks in healthy humans: a comparison of two time points

Javanmard, M ; Shlik, J ; Kennedy, S H ; Vaccarino, F J ; Houle, S ; Bradwejn, J

Biological psychiatry, 01 April 1999, Vol.45(7), pp.872-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 10202575 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pineal and adrenal function before and after refeeding in anorexia nervosa

Kennedy, S H ; Brown, G M ; Mcvey, G ; Garfinkel, P E

Biological psychiatry, 01 August 1991, Vol.30(3), pp.216-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 1912114 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsessive compulsiveness and physical activity in anorexia nervosa and high-level exercising

Davis, C ; Kennedy, S H ; Ralevski, E ; Dionne, M ; Brewer, H ; Neitzert, C ; Ratusny, D

Journal of psychosomatic research, November 1995, Vol.39(8), pp.967-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 8926606 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sulphatoxy melatonin: an index of depression in anorexia nervosa and bulimia nervosa

Kennedy, S H ; Brown, G M ; Garfinkel, P E ; Mcvey, G ; Parienti, V

Psychiatry research, June 1990, Vol.32(3), pp.221-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1781 ; PMID: 2388965 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymorphism of the serotonin 5-HT1B receptor gene (HTR1B) associated with minimum lifetime body mass index in women with bulimia nervosa

Levitan, R D ; Kaplan, A S ; Masellis, M ; Basile, V S ; Walker, M L ; Lipson, N ; Siegel, G I ; Woodside, D B ; Macciardi, F M ; Kennedy, S H ; Kennedy, J L

Biological psychiatry, 15 October 2001, Vol.50(8), pp.640-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 11690602 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low plasma cortisol in bulimia nervosa patients with reversed neurovegetative symptoms of depression

Levitan, R D ; Kaplan, A S ; Brown, G M ; Joffe, R T ; Levitt, A J ; Vaccarino, F J ; Kennedy, S H

Biological psychiatry, 01 February 1997, Vol.41(3), pp.366-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3223 ; PMID: 9024959 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression in anorexia nervosa and bulimia nervosa: discriminating depressive symptoms and episodes

Kennedy, S H ; Kaplan, A S ; Garfinkel, P E ; Rockert, W ; Toner, B ; Abbey, S E

Journal of psychosomatic research, October 1994, Vol.38(7), pp.773-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3999 ; PMID: 7877132 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of the MAO-A selective inhibitor brofaromine on the plasma and urine concentrations of some biogenic amines and their acidic metabolites in bulimia nervosa

Davis, B A ; Kennedy, S H ; Durden, D A ; D'Souza, J ; Goldbloom, D S ; Boulton, A A

Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, September 1993, Vol.17(5), pp.747-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-5846 ; PMID: 7504824 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of moclobemide on sexual desire and function in healthy volunteers

Kennedy, S H ; Ralevski, E ; Davis, C ; Neitzert, C

European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, August 1996, Vol.6(3), pp.177-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-977X ; PMID: 8880076 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (28)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (4)
 2. 1992đến1994  (3)
 3. 1995đến1997  (7)
 4. 1998đến2001  (12)
 5. Sau 2001  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kennedy, Sidney H
 2. Kennedy, S.H.
 3. Kennedy, Sh
 4. Brown, G M
 5. Brown, Gregory M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...