skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, Sean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borderline grades in high stakes clinical examinations: Resolving examiner uncertainty

Shulruf, B ; Adelstein, BA ; Damodaran, A ; Harris, P ; Kennedy, S ; O'Sullivan, A ; Taylor, S

ISSN: 1472-6920 ; E-ISSN: 1472-6920 ; DOI: 10.1186/s12909-018-1382-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Genome and Environment on Metabolic and Inflammatory Profiles

Sirota, Marina ; Willemsen, Gonneke ; Sundar, Purnima ; Pitts, Steven J. ; Potluri, Shobha ; Prifti, Edi ; Kennedy, Sean ; Ehrlich, S. Dusko ; Neuteboom, Jacoline ; Kluft, Cornelis ; Malone, Karen E. ; Cox, David R. ; de Geus, Eco J. C. ; Boomsma, Dorret I.

PLoS ONE, April 8, 2015, Vol.10(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationships between environmental organochlorine contaminant residues, plasma corticosterone concentrations, and intermediary metabolic enzyme activities in Great Lakes herring gull embryos

Lorenzen, A ; Moon, T W ; Kennedy, S W ; Glen, G A

Environmental health perspectives, March 1999, Vol.107(3), pp.179-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 10064546 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, Sean
  2. Kennedy, S
  3. Willemsen, Gonneke
  4. Neuteboom, Jacoline
  5. Shulruf, Boaz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...