skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Genetics xóa Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, Scott G xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgenerational Epigenetic Inheritance Is Negatively Regulated by the HERI-1 Chromodomain Protein

Perales, Roberto ; Pagano, Daniel ; Wan, Gang ; Fields, Brandon D ; Saltzman, Arneet L ; Kennedy, Scott G

Genetics, December 2018, Vol.210(4), pp.1287-1299 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 30389807 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.118.301456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Perales, Roberto
  2. Wan, Gang
  3. Fields, Brandon D.
  4. Saltzman, Arneet L.
  5. Kennedy, SG

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...