skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kennedy, S I xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coronavirus multiplication strategy. II. Mapping the avian infectious bronchitis virus intracellular RNA species to the genome.

Stern, D F ; Kennedy, S I

The Journal of Virology, 1980, Vol. 36(2), p.440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 6253669

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semliki Forest virus multiplication in clones of Aedes albopictus cells.

Tooker, P ; Kennedy, S I

The Journal of Virology, 1981, Vol. 37(2), p.589 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 7218433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequence relationships between the genome and the intracellular RNA species of standard and defective-interfering Semliki Forest virus

Kennedy, S I

Journal of molecular biology, December 1976, Vol.108(2), pp.491-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; PMID: 1011260 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coronavirus Multiplication Strategy I. Identification and Characterization of Virus-Specified RNA

Stern, David F. ; Kennedy, S. Ian T

The Journal of Virology, 1980, Vol. 34(3), p.665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 6247505

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Alphavirus-Specified RNA

Brzeski, Henry ; Kennedy, S. Ian T

The Journal of Virology, 1978, Vol. 25(2), p.630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 625087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Sindbis virus nonstructural polypeptides in chicken embryo fibroblasts.

Brzeski, H ; Kennedy, S I

The Journal of Virology, 1977, Vol. 22(2), p.420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 559103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initiation of synthesis of the structural proteins of Semliki Forest virus

Clegg, J C ; Kennedy, S I

Journal of molecular biology, 05 October 1975, Vol.97(4), pp.401-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; PMID: 171418 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vitro synthesis of structural proteins of semliki forest virus directed by isolated 26 S RNA from infected cells

Clegg, J. C. S. ; Kennedy, S. I. T.

FEBS Letters, 15 June 1974, Vol.42(3), pp.327-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-5793 ; E-ISSN: 1873-3468 ; DOI: 10.1016/0014-5793(74)80757-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enzymes of the mandelate pathway in Bacterium N.C.I.B. 8250

Kennedy, S I ; Fewson, C A

The Biochemical journal, April 1968, Vol.107(4), pp.497-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-6021 ; PMID: 5660630 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does the major histocompatibility complex serve as a specific receptor for Semliki Forest virus?

Oldstone, M B ; Tishon, A ; Dutko, F J ; Kennedy, S I ; Holland, J J ; Lampert, P W

The Journal of Virology, 1980, Vol. 34(1), p.256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 7373708

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolism of monofluorobenzoates by Bacterium N.C.I.B. 8250

Fewson, C A ; Kennedy, S I ; Livingstone, A

The Biochemical journal, September 1968, Vol.109(2), pp.6P-7P [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-6021 ; PMID: 5679385 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defective interfering passages of Sindbis virus: nature of the defective virion RNA.

Kennedy, S I ; Bruton, C J ; Weiss, B ; Schlesinger, S

The Journal of Virology, 1976, Vol. 19(3), p.1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 972428

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of enzymes on structural and biological properties of Semliki forest virus

Kennedy, S I

The Journal of general virology, May 1974, Vol.23(2), pp.129-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1317 ; PMID: 4208869 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolation and identification of the virus-specified RNA species found on membrane-bound polyribosomes of chick embryo cells infected with Semliki Forest virus

Kennedy, S I

Biochemical and biophysical research communications, 05 September 1972, Vol.48(5), pp.1254-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 4341056 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevention of death in Semliki Forest virus-infected mice by administration of defective-interfering Semliki Forest virus

Dimmock, N J ; Kennedy, S I

The Journal of general virology, May 1978, Vol.39(2), pp.231-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1317 ; PMID: 650175 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on the structural proteins of Semliki Forest virus

Kennedy, S I ; Burke, D C

The Journal of general virology, January 1972, Vol.14(1), pp.87-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1317 ; PMID: 5062342 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semliki Forest virus intracellular RNA: properties of the multi-stranded RNA species and kinetics of positive and negative strand synthesis

Bruton, C J ; Kennedy, S I

The Journal of general virology, July 1975, Vol.28(1), pp.111-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1317 ; PMID: 1159408 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyadenylic acid sequences in the virus RNA species of cells infected with Semliki Forest Virus

Clegg, J C ; Kennedy, S I

The Journal of general virology, March 1974, Vol.22(3), pp.331-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1317 ; PMID: 4818274 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purification and polypeptide composition of Semliki Forest virus RNA polymerase

Clewley, J P ; Kennedy, S I

The Journal of general virology, September 1976, Vol.32(3), pp.395-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1317 ; PMID: 965947 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defective-interfering particles of Semliki Forest Virus: structural differences between standard virus and defective-interfering particles

Bruton, C J ; Kennedy, S I

The Journal of general virology, June 1976, Vol.31(3), pp.383-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1317 ; PMID: 932694 Version:1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (5)
 2. 1973đến1974  (5)
 3. 1975đến1976  (11)
 4. 1977đến1980  (8)
 5. Sau 1980  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kennedy, S.I.
 2. Kennedy, S.I.T.
 3. Kennedy, S. I. T.
 4. Bruton, C.J.
 5. Clegg, J C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...