skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kelly-Holmes Helen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advertising as Multilingual Communication
Advertising as Multilingual Communication
Advertising as Multilingual Communication
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising as Multilingual Communication

Houndmills, Balsingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005. - (659.1 KEL 2005) - ISBN1-4039-1725-6;ISBN0-230-21706-0;ISBN9786610438143;ISBN1-280-43814-2;ISBN0-230-50301-2

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kelly-Holmes Helen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...