skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Keengwe, Jared xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theoretical framework and model towards media-rich social presence design practices

Elwood, Susan ; McCaleb, Karen ; Fernandez, Mary ; Keengwe, Jared

Education and Information Technologies, 2014, Vol.19(1), pp.239-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2357 ; E-ISSN: 1573-7608 ; DOI: 10.1007/s10639-012-9212-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facilitating active social presence and meaningful interactions in online learning

Keengwe, Jared ; Adjei-Boateng, Emmanuel ; Diteeyont, Watsatree

Education and Information Technologies, 2013, Vol.18(4), pp.597-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2357 ; E-ISSN: 1573-7608 ; DOI: 10.1007/s10639-012-9197-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Keengwe, Jared
  2. Keengwe, J.
  3. Elwood, S.
  4. Adjei-Boateng, Emmanuel
  5. McCaleb, Karen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...