skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Keddie, Amanda xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender justice and education: constructions of boys within discourses of resentment, neo-liberalism and security

Mills, Martin ; Keddie, Amanda

Educational Review, 01 November 2010, Vol.62(4), pp.407-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-1911 ; E-ISSN: 1465-3397 ; DOI: 10.1080/00131911.2010.482202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-liberalism and new configurations of global space: possibilities, tensions and problematics for gender justice

Keddie, Amanda

Journal of Gender Studies, 01 June 2010, Vol.19(2), pp.139-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958-9236 ; E-ISSN: 1465-3869 ; DOI: 10.1080/09589231003695864

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Keddie, Amanda
  2. Keddie, A
  3. Mills, M
  4. Mills, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...