skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Internet xóa Tất cả các phiên bản Kayser, Klaus xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-education in pathology including certification of e-institutions

Kayser, Klaus ; Ogilvie, Robert ; Borkenfeld, Stephan ; Kayser, Gian

Diagnostic Pathology, 2011, Vol.6(Suppl 1), p.S11 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1746-1596-6-S1-S11

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and structures of telecommunication in pathology, focusing on open access platforms

Kayser, Klaus ; Borkenfeld, Stephan ; Djenouni, Amina ; Kayser, Gian

Diagnostic Pathology, 2011, Vol.6, p.110 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1746-1596-6-110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The history of pathology informatics: A global perspective

Park, Seung ; Parwani, Anil ; Aller, Raymond ; Banach, Lech ; Becich, Michael ; Borkenfeld, Stephan ; Carter, Alexis ; Friedman, Bruce ; Rojo, Marcial ; Georgiou, Andrew ; Kayser, Gian ; Kayser, Klaus ; Legg, Michael ; Naugler, Christopher ; Sawai, Takashi ; Weiner, Hal ; Winsten, Dennis ; Pantanowitz, Liron

Journal of Pathology Informatics, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22295089 ; E-ISSN: 21533539 ; DOI: 10.4103/2153-3539.112689

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kayser, Klaus
  2. Borkenfeld, Stephan
  3. Kayser, Gian
  4. Ogilvie, Robert
  5. Banach, Lech

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...