skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1962 xóa Tác giả/ người sáng tác: Kayan, Carl F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Investigation of "anti-whirl" bearings for operating in an acidic solution containing abrasive particles: final report for period November 1, 1954 to May 31, 1955
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of "anti-whirl" bearings for operating in an acidic solution containing abrasive particles: final report for period November 1, 1954 to May 31, 1955

Kayan, Carl F; Fuller, Dudley D ; Boeker, Gilbert F ; U.S. Atomic Energy Commission ; Columbia University

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kayan, Carl F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...