skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Tác giả/ người sáng tác: Kawabata Taro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

データ処理装置及びプログラム
DATA PROCESSING DEVICE AND PROGRAM

Fukuda Risa ; OTA Tetsuro ; Kawabata Taro

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

演奏解析方法及び演奏解析装置
PERFORMANCE ANALYZING METHOD AND PERFORMANCE ANALYZER

Takahashi Yu ; Uratani Yoshitaka ; Okuyama Fukutaro ; Kawabata Taro ; Ishizaki Koichi ; Shinoi Dan ; Nakamura Yoshinari ; Watanabe Daichi ; Komuro Risa

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CORPS DE SUPPORT D'INSTRUMENT DE MUSIQUE
楽器用支持体
MUSICAL-INSTRUMENT SUPPORT BODY

Fukuda Risa ; Kato Tadaharu ; Ohnishi Kenta ; Ekuni Shingo ; Kawabata Taro ; Sato Shinichi

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

映像記録再生装置
VIDEO RECORDING/PLAYBACK DEVICE

Sato Shinichi ; Kadobayashi Emi ; Kawabata Taro ; Koseki Shinya ; Nakamura Yoshinari ; Fukuda Risa ; Choi Sayaka ; Oba Yasuhiko ; OTA Tetsuro ; Uehara Haruki ; Isozaki Yoshimasa

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

楽曲評価装置
MUSIC EVALUATING DEVICE

Kawabata Taro

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

楽器用支持体
SUPPORT BODY FOR MUSICAL INSTRUMENT

Fukuda Risa ; Kato Tadaharu ; Onishi Kenta ; Ekuni Shingo ; Kawabata Taro ; Sato Shinichi

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT D'INTERPRÉTATION
RENDITION RECORDING DEVICE

Yamauchi Kenichi ; Kawabata Taro ; Okuyama Fukutaro

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ANALYSE DE PERFORMANCES MUSICALES
MUSICAL-PERFORMANCE ANALYSIS METHOD AND MUSICAL-PERFORMANCE ANALYSIS DEVICE

Takahashi Yu ; Uratani Yoshitaka ; Okuyama Fukutaro ; Kawabata Taro ; Ishizaki Koichi ; Sasai Dan ; Nakamura Yoshinari ; Watanabe Daichi ; Komuro Risa

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

演奏記録装置
MUSICAL PERFORMANCE RECORDING DEVICE

Yamauchi Kenichi ; Kawabata Taro ; Okuyama Fukutaro

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...