skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Chủ đề: Aged xóa Tác giả/ người sáng tác: Katz, R J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of acebutolol on left ventricular performance

Singh, S N ; Dibianco, R ; Katz, R J ; Costello, R B ; Fletcher, R D

American heart journal, May 1985, Vol.109(5 Pt 2), pp.1151-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 2859779 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myocardial metabolic and hemodynamic effects of dobutamine in heart failure complicating coronary artery disease

Pozen, R G ; Dibianco, R ; Katz, R J ; Bortz, R ; Myerburg, R J ; Fletcher, R D

Circulation, June 1981, Vol.63(6), pp.1279-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 7226474 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of frequent ventricular arrhythmia with encainide: assessment using serial ambulatory electrocardiograms, intracardiac electrophysiologic studies, treadmill exercise tests, and radionuclide cineangiographic studies

Dibianco, R ; Fletcher, R D ; Cohen, A I ; Gottdiener, J S ; Singh, S N ; Katz, R J ; Bates, H R ; Sauerbrunn, B

Circulation, June 1982, Vol.65(6), pp.1134-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 6804110 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of acebutolol on chronic stable angina pectoris. A placebo-controlled, double-blind, randomized crossover study

Dibianco, R ; Singh, S ; Singh, J B ; Katz, R J ; Bortz, R ; Gottdiener, J S ; Spodick, D H ; Laddu, A R ; Fletcher, R D

Circulation, December 1980, Vol.62(6), pp.1179-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 6777070 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noninvasive diagnosis of left ventricular pseudoaneurysm: role of two dimensional echocardiography and radionuclide gated pool imaging

Katz, R J ; Simpson, A ; Dibianco, R ; Fletcher, R D ; Bates, H R ; Sauerbrunn, B J

The American journal of cardiology, August 1979, Vol.44(2), pp.372-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; PMID: 463774 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of aminophylline in refractory heart failure: a comparison to the vasodilator sodium nitroprusside, the old and the new

Dibianco, R ; Rosenfeld, S P ; Katz, R J ; Simpson, A G ; Fletcher, R D ; Singh, S

Clinical cardiology, August 1980, Vol.3(4), pp.268-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-9289 ; PMID: 7438579 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Katz, R J
  2. Dibianco, R
  3. Fletcher, R.D.
  4. Dibianco
  5. Bortz, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...