skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Katz, Noomi xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of virtual shopping in the VMall: Comparison of post-stroke participants to healthy control groups

Rand, Debbie ; Katz, Noomi ; (Tamar) Weiss, Patrice L

Disability and Rehabilitation, 01 January 2007, Vol.29(22), pp.1710-1719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-8288 ; E-ISSN: 1464-5165 ; DOI: 10.1080/09638280601107450

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the Virtual MET as an assessment tool for executive functions

Rand, Debbie ; Basha-Abu Rukan, Soraya ; Weiss, Patrice L Tamar ; Katz, Noomi

Neuropsychological rehabilitation, August 2009, Vol.19(4), pp.583-602 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1464-0694 ; PMID: 19058093 Version:1 ; DOI: 10.1080/09602010802469074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Katz, Noomi
  2. Rand, Debbie
  3. Rand, D.
  4. Weiss, Patrice
  5. Weiss, Patrice L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...