skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Journal On Multimodal User Interfaces xóa Tác giả/ người sáng tác: Katz, Brian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey and implications for the design of new 3D audio production and authoring tools

Mathew, Justin ; Huot, Stéphane ; Katz, Brian

Journal on Multimodal User Interfaces, 2017, Vol.11(3), pp.277-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-017-0245-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-visual identification, localization, and selection of entities of interest in a 3D environment

Menelas, Bob-Antoine ; Picinali, Lorenzo ; Bourdot, Patrick ; Katz, Brian

Journal on Multimodal User Interfaces, 2014, Vol.8(3), pp.243-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-014-0148-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in auditory display research

Katz, Brian ; Marentakis, Georgios

Journal on Multimodal User Interfaces, 2016, Vol.10(3), pp.191-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-016-0226-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subjective HRTF evaluations for obtaining global similarity metrics of assessors and assessees

Andreopoulou, Areti ; Katz, Brian

Journal on Multimodal User Interfaces, 2016, Vol.10(3), pp.259-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-016-0214-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...