skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Compressive Strength xóa Tác giả/ người sáng tác: Katsioti, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examination of the jarosite-alunite precipitate addition in the raw meal for the production of sulfoaluminate cement clinker

Katsioti, M ; Tsakiridis, P E ; Leonardou-Agatzini, S ; Oustadakis, P

Journal of hazardous materials, 17 April 2006, Vol.131(1-3), pp.187-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 16223566 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tsakiridis, P E
  2. Katsioti, M
  3. Leonardou-Agatzini, S
  4. Oustadakis, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...