skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Khrustalev, Victor N. xóa Tác giả/ người sáng tác: Katayev, Evgeny A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macrocyclic receptor for pertechnetate and perrhenate anions

Kolesnikov, Grigory V ; German, Konstantin E ; Kirakosyan, Gayane ; Tananaev, Ivan G ; Ustynyuk, Yuri A ; Khrustalev, Victor N ; Katayev, Evgeny A

Organic & biomolecular chemistry, 07 November 2011, Vol.9(21), pp.7358-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1477-0539 ; PMID: 21894302 Version:1 ; DOI: 10.1039/c1ob05873h

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanding sapphyrin: towards selective phosphate binding

Katayev, Evgeny A ; Boev, Nikolay V ; Myshkovskaya, Ekaterina ; Khrustalev, Victor N ; Ustynyuk, Yu A

Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 2008, Vol.14(29), pp.9065-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-6539 ; PMID: 18780392 Version:1 ; DOI: 10.1002/chem.200800860

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deprotonation induced dioxygen activation and ligand oxidation by dipyrromethane-palladium complexes

Katayev, Evgeny A ; Lavrov, Herman V ; Khrustalev, Victor N

Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, November 2008, Vol.12(11), pp.1137-1145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-4246 ; E-ISSN: 1099-1409 ; DOI: 10.1142/S1088424608000509

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

N,N′-Bis(2-aminophenyl)-3,4-diphenylthiophene-2,5-dicarboxamide acetonitrile solvate

Rizvan K. Askerov ; Vladimir V. Roznyatovsky ; Evgeny A. Katayev ; Abel M. Maharramov ; Victor N. Khrustalev

Acta Crystallographica Section E, 01 April 2010, Vol.66(4), pp.o793-o793 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536810008780

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2,25-Dioxo-27,28-diphenyl-30-oxa-29-thia-3,10,17,24-tetraazapentacyclo[24.2.1.112,15.04,9.018,23]triaconta-5,7,9(4),10,12,14,16,18,20,22,26,28-dodecaene chloroform disolvate

Victor N. Khrustalev ; Abel M. Maharramov ; Evgeny A. Katayev ; Rizvan K. Askerov ; Vladimir V. Roznyatovsky

Acta Crystallographica Section E, 01 March 2010, Vol.66(3), pp.o660-o661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1600-5368 ; E-ISSN: 1600-5368 ; DOI: 10.1107/S1600536810006173

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic model of the phosphate binding protein: solid-state structure and solution-phase anion binding properties of a large oligopyrrolic macrocycle

Katayev, Evgeny A ; Sessler, Jonathan L ; Khrustalev, Victor N ; Ustynyuk, Yuri A

The Journal of organic chemistry, 14 September 2007, Vol.72(19), pp.7244-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3263 ; PMID: 17705541 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bipyrrole- and dipyrromethane-based amido-imine hybrid macrocycles

Katayev, Evgeny A. ; Boev, Nikolay V. ; Khrustalev, Victor N. ; Ustynyuk, Yuri A. ; Tananaev, I. G. ; Sessler, Jonathan L.

Journal of Organic Chemistry, April 13, 2007, Vol.72(8), p.2886(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3263

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anion‐Induced Synthesis and Combinatorial Selection of Polypyrrolic Macrocycles

Katayev, Evgeny A. ; Pantos, G. Dan ; Reshetova, Marina D. ; Khrustalev, Victor N. ; Lynch, Vincent M. ; Ustynyuk, Yuri A. ; Sessler, Jonathan L.

Angewandte Chemie International Edition, 18 November 2005, Vol.44(45), pp.7386-7390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-7851 ; E-ISSN: 1521-3773 ; DOI: 10.1002/anie.200502393

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Katayev, Evgeny A.
  2. Khrustalev, Victor N.
  3. Katayev, E.A.
  4. Khrustalev, V.N.
  5. Katayev, Ea

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...