skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, S. xóa Tác giả/ người sáng tác: Katagiri, T xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case of sarcoidosis associated with Sjögren's syndrome

Akiyama, Y ; Suzuki, T ; Tanaka, M ; Katagiri, T ; Ishibashi, T ; Imai, F ; Ohno, S ; Doi, Y

Arerugi = [Allergy], October 1992, Vol.41(10), pp.1500-6

ISSN: 0021-4884 ; PMID: 1482299 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case of maternal subclinical Sjögren's syndrome associated with congenital heart block

Imai, F ; Suzuki, T ; Katagiri, T ; Ohno, S ; Tanaka, M ; Dohi, Y

Japanese journal of medicine, 1991, Vol.30(1), pp.39-42

ISSN: 0021-5120 ; PMID: 1865576 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Successful treatment with lobenzarit disodium in case of Churg-Strauss syndrome

Akiyama, Y ; Suzuki, T ; Tanaka, M ; Katagiri, T ; Imai, F ; Ohno, S ; Dohi, Y

Arerugi = [Allergy], December 1993, Vol.42(12), pp.1776-81

ISSN: 0021-4884 ; PMID: 8110038 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The dysfunction of peripheral blood dendritic cells in patients with mixed connective tissue disease

Akiyama, Y ; Suzuki, T ; Hara, K ; Ishibashi, T ; Katagiri, T ; Imai, F ; Ohno, S ; Tanaka, M ; Dohi, Y

Arerugi = [Allergy], June 1993, Vol.42(6), pp.766-72

ISSN: 0021-4884 ; PMID: 8347095 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case of suspected allergic granulomatosis and angiitis with a rapid clinical course of paraplegia

Ohno, S ; Suzuki, T ; Hara, K ; Imai, F ; Tanaka, M ; Kitagawa, H ; Katagiri, T ; Kobayashi, K ; Akiyama, Y ; Doi, Y

Arerugi = [Allergy], August 1990, Vol.39(8), pp.701-7

ISSN: 0021-4884 ; PMID: 2241587 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Japanese  (4)
  2. English  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Katagiri, T.
  2. Ohno, S.
  3. Tanaka, M.
  4. Imai, F.
  5. Suzuki, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...