skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1998 xóa Tác giả/ người sáng tác: Karplus, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model for the structure of the lipid bilayer

Pastor, R W ; Venable, R M ; Karplus, M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 February 1991, Vol.88(3), pp.892-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 1992480 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folding thermodynamics of a model three-helix-bundle protein

Zhou, Y ; Karplus, M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 23 December 1997, Vol.94(26), pp.14429-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 9405629 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of flexible molecules in solution: the RGDW peptide

Bartels, C ; Stote, R H ; Karplus, M

Journal of molecular biology, 18 December 1998, Vol.284(5), pp.1641-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; PMID: 9878376 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refolding of potato carboxypeptidase inhibitor by molecular dynamics simulations with disulfide bond constraints

Martí-Renom, M A ; Stote, R H ; Querol, E ; Avilés, F X ; Karplus, M

Journal of molecular biology, 20 November 1998, Vol.284(1), pp.145-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; PMID: 9811548 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Specific amino acid recognition by aspartyl-tRNA synthetase studied by free energy simulations

Archontis, G ; Simonson, T ; Moras, D ; Karplus, M

Journal of molecular biology, 06 February 1998, Vol.275(5), pp.823-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2836 ; PMID: 9480772 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Karplus, Martin
  2. Karplus, M.
  3. Martin Karplus
  4. Stote, Roland H
  5. Stote, RH

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...