skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Soil Contamination xóa Tác giả/ người sáng tác: Allard, Bert xóa Tác giả/ người sáng tác: Karlsson, Stefan xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation of Heavy Metals in Road Runoff and Roadside Total Deposition

Bäckström, Mattias ; Nilsson, Ulrika ; Håkansson, Karsten ; Allard, Bert ; Karlsson, Stefan

Water, Air, and Soil Pollution, 2003, Vol.147(1), pp.343-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1023/A:1024545916834

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Haakansson, K
 2. Bäckström, Mattias
 3. Orebro University, Man-Technology-Environment Research Centre
 4. Nilsson, U
 5. Allard, B

theo chủ đề:

 1. Heavy Metals
 2. Cobalt
 3. Roads
 4. Deicers
 5. Salts

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...