skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Karagiannis, Dimitris xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domain-specific diagrammatic modelling: a source of machine-readable semantics for the Internet of Things

Buchmann, Robert ; Karagiannis, Dimitris

Cluster Computing, 2017, Vol.20(1), pp.895-908 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-7857 ; E-ISSN: 1573-7543 ; DOI: 10.1007/s10586-016-0695-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Imker Case Study - Practice With The Bee-Up Tool

Karagiannis, Dimitris ; Burzynski, Patrik ; Miron, Elena-Teodora

DOI: 10.5281/zenodo.345846

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling Collaborative-driven Supply Chains: The ComVantage Method

Buchmann, Robert ; Karagiannis, Dimitris

IFAC Proceedings Volumes, 2013, Vol.46(9), pp.567-572

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20130619-3-RU-3018.00204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Karagiannis, Dimitris
  2. Buchmann, Robert
  3. Karagiannis, D
  4. Buchmann, R.A.
  5. Miron, Elena-Teodora

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...