skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Kaplan, Danny xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freemasonry as a playground for civic nationalism

Kaplan, Danny

Nations and Nationalism, July 2014, Vol.20(3), pp.415-435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing Nationalism in the Absence of State: Radio Haifa during the 2006 Lebanon War

Kaplan, Danny ; Hirsch, Orit

Journal of Contemporary Ethnography, October 2012, Vol.41(5), pp.495-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-2416 ; E-ISSN: 1552-5414 ; DOI: 10.1177/0891241612439607

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish-Arab Relations in Israeli Freemasonry: Between Civil Society and Nationalism

Kaplan, Danny

The Middle East Journal, 2014, Vol.68(3), pp.385-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Jewish-Arab Relations in Israeli Freemasonry: Between Civil Society and Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jewish-Arab Relations in Israeli Freemasonry: Between Civil Society and Nationalism

Kaplan, Danny

The Middle East Journal, 07/15/2014, Vol.68(3), pp.385-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3751/68.3.13

Toàn văn sẵn có

5
The Men We Loved: Male Friendship and Nationalism in Israeli Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Men We Loved: Male Friendship and Nationalism in Israeli Culture

Kaplan, Danny

ISBN10: 1845451929 ; ISBN10: 1845451937 ; ISBN13: 9781845451929 ; ISBN13: 9781845451936 ; E-ISBN10: 1782389377 ; E-ISBN13: 9781782389378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The Men We Loved - Male Friendship and Nationalism in Israeli Culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Men We Loved - Male Friendship and Nationalism in Israeli Culture

Kaplan, Danny

E-ISBN: 9781782389378 ; E-ISBN: 1782389377

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Architecture of Collective Intimacy: Masonic Friendships as a Model for Collective Attachments

Kaplan, Danny

American Anthropologist, March 2014, Vol.116(1), pp.81-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1111/aman.12070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What can the concept of friendship contribute to the study of national identity?

Kaplan, Danny

Nations and Nationalism, April 2007, Vol.13(2), pp.225-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2007.00270.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fraternal friendship and commemorative desire.(GENERAL ARTICLES)

Kaplan, Danny ; Yanay, Niza

Social Analysis, Spring, 2006, Vol.50(1), p.127(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0155-977X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SONGS OF THE SIREN: Engineering National Time on Israeli Radio

Kaplan, Danny

Cultural Anthropology, May 2009, Vol.24(2), pp.313-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0886-7356 ; E-ISSN: 1548-1360 ; DOI: 10.1111/j.1548-1360.2009.01133.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Men We Loved: Male Friendship and Nationalism in Israeli Culture

Livio, Oren

AJS Review, 2011, Vol.35(1), pp.220-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0364-0094 ; E-ISSN: 1475-4541 ; DOI: 10.1017/S036400941100033X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Kaplan, Danny. (2006). The Men We Loved: Male Friendships and Nationalism in Israeli Culture. New York and Oxford: Berghahn Books

Shor, Eran

Men and Masculinities, April 2008, Vol.10(3), pp.368-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-184X ; E-ISSN: 1552-6828 ; DOI: 10.1177/1097184X06294615

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
What can the concept of friendship contribute to the study of national identity?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What can the concept of friendship contribute to the study of national identity?

Kaplan, Danny

Nations and Nationalism, 04/2007, Vol.13(2), pp.225-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8129.2007.00270.x

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commemorating a suspended death: missing soldiers and national solidarity in Israel.(Author abstract)

Kaplan, Danny

American Ethnologist, August, 2008, Vol.35(3), p.413(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming and editing as alternative logics of music radio production.(Report)

Kaplan, Danny

International journal of communication (Online), Feb 15, 2013, p.759(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-8036

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming and editing as alternative logics of music radio production.(Report)

Kaplan, Danny

International journal of communication (Online), Feb 15, 2013, p.759(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-8036

Toàn văn sẵn có

17
The Nation and the Promise of Friendship: Building Solidarity through Sociability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nation and the Promise of Friendship: Building Solidarity through Sociability

Kaplan, Danny

ISBN: 978-3-319-78401-4 ; E-ISBN: 978-3-319-78402-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-78402-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outsmarting the nation, together: subversive virtual fraternity in the Israeli men's magazine Blazer.(Critical essay)

Fraiberg, Steven ; Kaplan, Danny

Israel Studies Review, 2015, Vol.30(1), p.42(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2159-0370 ; DOI: 10.3167/isr.2015.300104

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutionalized erasures: How global structures acquire national meanings in Israeli popular music

Kaplan, Danny

Poetics, June 2012, Vol.40(3), pp.217-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-422X ; DOI: 10.1016/j.poetic.2012.03.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folk Models of Dyadic Male Bonds in Israeli Culture

Kaplan, Danny

The Sociological Quarterly, 01 February 2007, Vol.48(1), p.47-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0253 ; E-ISSN: 1533-8525 ; DOI: 10.1111/j.1533-8525.2007.00070.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (7)
 2. 2008đến2010  (3)
 3. 2011đến2012  (3)
 4. 2013đến2015  (7)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (13)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Sách  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kaplan, Danny,
 2. Kaplan, D
 3. Danny Kaplan
 4. Kaplan, David
 5. Yanay, Niza

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...