skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Finnish xóa Tác giả/ người sáng tác: Kantola, Ismo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli

Kantola, Ismo

International Sociology, November 2006, Vol.21(6), pp.881-884 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-5809 ; DOI: 10.1177/0268580906067817

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Komulainen, Katri
  2. Kantola, I
  3. Gordon, Tuula
  4. Kantola, Ismo
  5. Lempiäinen, Kirsti

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...