skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Desalination xóa Chủ đề: Freshwater Pollution xóa Tác giả/ người sáng tác: Kang, Yong-Tae xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of the wastewater reclamation and reusing system with a submerged membrane bioreactor combined bio-filtration

Kang, Yong - Tae ; Cho, Yong - Hyun ; Chung, Eun - Ho

Desalination, Jan 5, 2007, Vol.202(1-3), p.68(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
 2. Elsevier (CrossRef)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cho, Yong-Hyun
 2. Chung, Eun - Ho
 3. Chung, Eun-Ho
 4. Kang, Yong - Tae
 5. Cho, Yong - Hyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...