skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa Chủ đề: Electric Communication Technique xóa Tác giả/ người sáng tác: Kang, Tae Gyu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE FOURNITURE DE SERVICES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
실내 네비게이션 서비스 제공 방법 및 장치
INDOOR NAVIGATION SERVICE PROVIDING METHOD AND DEVICE

Park, Weongi ; Lee, Ho Jin ; Kang, Jungmin ; Kang, Tae Gyu ; Oh, Sechun ; Yoo, Jaewook ; Kim, Byung-Jo ; SIM, Byeong-Ryeol ; Cheong, Eun Yong ; Jung, Ildong

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR MEASURING POSITION OF LIGHT

Kim, Dae Ho ; Kim, You Jin ; Kim, Hyun Seok ; Kim, Hyun Jong ; Kang, Tae Gyu ; Lim, Sang Kyu ; Jang, Il Soon ; Kim, Myung Soon ; Jeong, Jin Doo ; Sung, Jung Sik ; Kang, Hyun Chul ; Kang, Hyun Joo ; Park, Seong Hee ; Kim, In Su ; Choi, Jong Woo

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

실내 및 실외 통합 측위 제공 방법 및 시스템
METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING INDOOR AND OUTDOOR INTEGRATED POSITIONING

Kim, Dae Woong ; Kang, Jung Min ; Kang, Tae Gyu ; Oh, Se Chun ; Lee, Ho Jin

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

실내 및 실외 통합 측위 제공 방법 및 시스템
METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING INDOOR AND OUTDOOR INTEGRATED POSITIONING

Kim, Dae Woong ; Kang, Jung Min ; Kang, Tae Gyu ; Oh, Se Chun ; Lee, Ho Jin

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET SYSTÈME VISANT À ASSURER UN POSITIONNEMENT INTÉGRÉ EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR
실내 및 실외 통합 측위 제공 방법 및 시스템
METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING INTEGRATED INDOOR AND OUTDOOR POSITIONING

Kim, Daewoong ; Kang, Jungmin ; Kang, Tae Gyu ; Oh, Sechun ; Lee, Ho Jin

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR ESTIMATING MOVING PATH USING VISIBLE LIGHT COMMUNICATION IN REAL TIME

Kang, Hyun Chul ; Kang, Tae Gyu ; Sung, Jung Sik ; Kang, Hyun Joo ; Kim, Myung Soon ; Park, Seong Hee ; Lim, Sang Kyu ; Jang, Il Soon ; Kim, You Jin ; Kim, Dae Ho ; Kim, Hyun Seok ; Kim, In Su ; Kim, Hyun Jong ; Jeong, Jin Doo

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

실내 네비게이션 서비스 제공 방법 및 장치
METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING INDOOR NAVIGATION SERVICE

Park Weon GI ; Lee, Ho Jin ; Kang, Jung Min ; Kang, Tae Gyu ; Oh, Se Chun ; Yoo, Jae Wook ; Kim, Byung Jo ; SIM, Byeong Ryeol ; Jung, Eun Yong ; Jung, Il Dong

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET SYSTÈME POUR FOURNIR UN SERVICE BASÉ SUR UN EMPLACEMENT
위치 기반 서비스 제공 방법 및 시스템
METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING LOCATION-BASED SERVICE

Shin, Hee Su ; Yoo, Jaewook ; Lee, Ho Jin ; Kang, Jungmin ; Kang, Tae Gyu ; Oh, Se Chun ; Kim, Daewoong

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

위치 기반 서비스 제공 방법 및 시스템
METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING LOCATION BASED SERVICE

Shin, Hee Su ; Yoo, Jae Wook ; Lee, Ho Jin ; Kang, Jung Min ; Kang, Tae Gyu ; Oh, Se Chun ; Kim, Dae Woong

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR RECOGNIZING POSITION OF TERMINAL

Jang, Il Soon ; Lim, Sang Kyu ; Kim, Myung Soon ; Jeong, Jin Doo ; Kang, Tae Gyu

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kang, Tae Gyu
  2. Lee, Ho Jin
  3. Oh, Se Chun
  4. Kang, Jung Min
  5. Jeong, Jin Doo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...