skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kaneda, H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineralogy and geochemistry of the Au-Ag ore deposits of the South Korean Peninsula

Kaneda, H. ; Shimazaki, H. ; Lee, M.

Mineralium Deposita, 1986, Vol.21(3), pp.234-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-4598 ; E-ISSN: 1432-1866 ; DOI: 10.1007/BF00199806

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability of pentlandite in the Fe-Ni-Co-S system

Kaneda, H. ; Takenouchi, S. ; Shoji, T.

Mineralium Deposita, 1986, Vol.21(3), pp.169-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-4598 ; E-ISSN: 1432-1866 ; DOI: 10.1007/BF00199797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Chủ đề 

 1. Fugacity  (1)
 2. Pentlandite  (1)
 3. Atomic Ratio  (1)
 4. Sulfur  (1)
 5. Metal Ores  (1)
 6. Gold  (1)
 7. Solid Solution  (1)
 8. Japan  (1)
 9. Geochemistry  (1)
 10. Pyrite  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. SpringerLink  (2)
 2. Springer (CrossRef)  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kaneda, H
 2. Univ. Tokyo, Dep. Miner. Dev. Eng., Fac. Eng.
 3. Lee, M.
 4. Shimazaki, H
 5. Takenouchi, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...