skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Chủ đề: Foreign Policy xóa Tác giả/ người sáng tác: Kane, John xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

US leadership and international order: the future of American foreign policy

Kane, John

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2009, Vol.63(4), p.571-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903312603

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and world peace: the Kantian dilemma of United States foreign policy

Kane, John

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2012, Vol.66(3), p.292-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2012.672950

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kane, John
  2. Kane, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...