skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kanade, Takeo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part II

Campos, Pedro ; Graham, Nicholas ; Jorge, Joaquim ; Nunes, Nuno ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642237706 ; ISBN: 3642237703 ; E-ISBN: 9783642237713 ; E-ISBN: 3642237711 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23771-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part III

Lindgren, Helena ; Winnberg, Patrik J. ; Winnberg, Peter;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642237645 ; ISBN: 3642237649 ; E-ISBN: 9783642237652 ; E-ISBN: 3642237657 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23765-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part I

Campos, Pedro ; Graham, Nicholas ; Jorge, Joaquim ; Nunes, Nuno ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642237737 ; ISBN: 3642237738 ; E-ISBN: 9783642237744 ; E-ISBN: 3642237746 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23774-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Building Bridges: HCI, Visualization, and Non-formal Modeling: IFIP WG 13.7 Workshops on Human–Computer Interaction and Visualization: 7th HCIV@ECCE 2011, Rostock, Germany, August 23, 2011, and 8th HCIV@INTERACT 2011, Lisbon, Portugal, September 5, 2011, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Bridges: HCI, Visualization, and Non-formal Modeling: IFIP WG 13.7 Workshops on Human–Computer Interaction and Visualization: 7th HCIV@ECCE 2011, Rostock, Germany, August 23, 2011, and 8th HCIV@INTERACT 2011, Lisbon, Portugal, September 5, 2011, Revised Selected Papers

Ebert, Achim ;Domik, Gitta ;Gershon, Nahum D. ;Gershon, Nahum D. ;Scheler, Inga;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Ebert, Achim (Editor) ; van Der Veer, Gerrit C (Editor) ; Domik, Gitta (Editor) ; Gershon, Nahum D (Editor) ; Scheler, Inga (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642548932 ; ISBN: 3642548938 ; E-ISBN: 9783642548949 ; E-ISBN: 3642548946 ; DOI: 10.1007/978-3-642-54894-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part III

Abascal, Julio ; Barbosa, Simone ; Fetter, Mirko ; Gross, Tom ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Abascal, Julio (Editor) ; Barbosa, Simone (Editor) ; Fetter, Mirko (Editor) ; Gross, Tom (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319226972 ; ISBN: 3319226975 ; E-ISBN: 9783319226989 ; E-ISBN: 3319226983 ; DOI: 10.1007/978-3-319-22698-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part IV

Abascal, Julio ; Barbosa, Simone ; Fetter, Mirko ; Gross, Tom ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Abascal, Julio (Editor) ; Barbosa, Simone (Editor) ; Fetter, Mirko (Editor) ; Gross, Tom (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319227221 ; ISBN: 331922722X ; E-ISBN: 9783319227238 ; E-ISBN: 3319227238 ; DOI: 10.1007/978-3-319-22723-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Web and Wireless Geographical Information Systems: 14th International Symposium, W2GIS 2015, Grenoble, France, May 21-22, 2015, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web and Wireless Geographical Information Systems: 14th International Symposium, W2GIS 2015, Grenoble, France, May 21-22, 2015, Proceedings

Gensel, Jérôme ; Tomko, Martin;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Gensel, Jérôme (Editor) ; Tomko, Martin (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319182506 ; ISBN: 3319182501 ; E-ISBN: 9783319182513 ; E-ISBN: 331918251X ; DOI: 10.1007/978-3-319-18251-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part II

Abascal, Julio ; Barbosa, Simone ; Fetter, Mirko ; Gross, Tom ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Abascal, Julio (Editor) ; Barbosa, Simone (Editor) ; Fetter, Mirko (Editor) ; Gross, Tom (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319226675 ; ISBN: 3319226673 ; E-ISBN: 9783319226682 ; E-ISBN: 3319226681 ; DOI: 10.1007/978-3-319-22668-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Design for Teaching and Learning in a Networked World: 10th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2015, Toledo, Spain, September 15-18, 2015, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for Teaching and Learning in a Networked World: 10th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2015, Toledo, Spain, September 15-18, 2015, Proceedings

Gráinne, Conole ; Tomaz, Klobucar ; Christoph, Rensing ; Johannes, Konert ; Lavoué, Elise;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Conole, Gráinne (Editor) ; Klobučar, Tomaž (Editor) ; Rensing, Christoph (Editor) ; Konert, Johannes (Editor) ; Lavoué, Elise (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319242576 ; ISBN: 3319242571 ; E-ISBN: 9783319242583 ; E-ISBN: 331924258X ; DOI: 10.1007/978-3-319-24258-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Human-Computer Interaction – INTERACT 2013: 14th IFIP TC 13 International Conference, Cape Town, South Africa, September 2-6, 2013, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2013: 14th IFIP TC 13 International Conference, Cape Town, South Africa, September 2-6, 2013, Proceedings, Part I

Kotze, Paula ;Marsden, Gary ;Lindgaard, Gitte ;Wesson, Janet ;Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Kotzé, Paula (Editor) ; Marsden, Gary (Editor) ; Lindgaard, Gitte (Editor) ; Wesson, Janet (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642404825 ; ISBN: 3642404820 ; E-ISBN: 9783642404832 ; E-ISBN: 3642404839 ; DOI: 10.1007/978-3-642-40483-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Human-Centered Software Engineering: 5th IFIP WG 13.2 International Conference, HCSE 2014, Paderborn, Germany, September 16-18, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Centered Software Engineering: 5th IFIP WG 13.2 International Conference, HCSE 2014, Paderborn, Germany, September 16-18, 2014. Proceedings

Sauer, Stefan ; Bogdan, Cristian ; Forbrig, Peter ; Bernhaupt, Regina ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Sauer, Stefan (Editor) ; Bogdan, Cristian (Editor) ; Forbrig, Peter (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783662448106 ; ISBN: 3662448106 ; E-ISBN: 9783662448113 ; E-ISBN: 3662448114 ; DOI: 10.1007/978-3-662-44811-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Entertainment Computing – ICEC 2014: 13th International Conference, ICEC 2014, Sydney, Australia, October 1-3, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entertainment Computing – ICEC 2014: 13th International Conference, ICEC 2014, Sydney, Australia, October 1-3, 2014. Proceedings

Pisan, Yusuf ; Sgouros, Nikitas M ; Marsh, Tim;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Pisan, Yusuf (Editor) ; Sgouros, Nikitas M (Editor) ; Marsh, Tim (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783662452110 ; ISBN: 3662452111 ; E-ISBN: 9783662452127 ; E-ISBN: 366245212X ; DOI: 10.1007/978-3-662-45212-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Entertainment Computing - ICEC 2016: 15th IFIP TC 14 International Conference, Vienna, Austria, September 28-30, 2016, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entertainment Computing - ICEC 2016: 15th IFIP TC 14 International Conference, Vienna, Austria, September 28-30, 2016, Proceedings

Wallner, Günter ; Kriglstein, Simone ; Hlavacs, Helmut ; Malaka, Rainer ; Lugmayr, Artur ; Yang, Hyun-Seung;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Wallner, Günter (Editor) ; Kriglstein, Simone (Editor) ; Hlavacs, Helmut (Editor) ; Malaka, Rainer (Editor) ; Lugmayr, Artur (Editor) ; Yang, Hyun-Seung (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319460994 ; ISBN: 3319460994 ; E-ISBN: 9783319461007 ; E-ISBN: 3319461001 ; DOI: 10.1007/978-3-319-46100-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Human Aspects of Visualization: Second IFIP WG 13.7 Workshop on Human-Computer Interaction and Visualization, HCIV (INTERACT) 2009, Uppsala, Sweden, August 24, 2009, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Aspects of Visualization: Second IFIP WG 13.7 Workshop on Human-Computer Interaction and Visualization, HCIV (INTERACT) 2009, Uppsala, Sweden, August 24, 2009, Revised Selected Papers

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Pohl, Margit;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Ebert, Achim (Editor) ; Dix, Alan (Editor) ; Gershon, Nahum D (Editor) ; Pohl, Margit (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642196409 ; ISBN: 3642196403 ; E-ISBN: 9783642196416 ; E-ISBN: 3642196411 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19641-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Entertainment Computing - ICEC 2015: 14th International Conference, ICEC 2015, Trondheim, Norway, September 29 - Ocotober 2, 2015, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entertainment Computing - ICEC 2015: 14th International Conference, ICEC 2015, Trondheim, Norway, September 29 - Ocotober 2, 2015, Proceedings

Chorianopoulos, Konstantinos ; Divitini, Monica ; Baalsrud Hauge, Jannicke ; Jaccheri, Letizia ; Malaka, Rainer;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Chorianopoulos, Konstantinos (Editor) ; Divitini, Monica (Editor) ; Baalsrud Hauge, Jannicke (Editor) ; Jaccheri, Letizia (Editor) ; Malaka, Rainer (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319245881 ; ISBN: 3319245880 ; E-ISBN: 9783319245898 ; E-ISBN: 3319245899 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24589-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Bridging People and Sound: 12th International Symposium, CMMR 2016, São Paulo, Brazil, July 5–8, 2016, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging People and Sound: 12th International Symposium, CMMR 2016, São Paulo, Brazil, July 5–8, 2016, Revised Selected Papers

Aramaki, Mitsuko ; Kronland Martinet, Richard ; Ystad, Sølvi;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Aramaki, Mitsuko (Editor) ; Kronland-Martinet, Richard (Editor) ; Ystad, Sølvi (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319677378 ; ISBN: 3319677373 ; E-ISBN: 9783319677385 ; E-ISBN: 3319677381 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67738-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Agent Environments for Multi-Agent Systems IV: 4th International Workshop, E4MAS 2014 - 10 Years Later, Paris, France, May 6, 2014, Revised Selected and Invited Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent Environments for Multi-Agent Systems IV: 4th International Workshop, E4MAS 2014 - 10 Years Later, Paris, France, May 6, 2014, Revised Selected and Invited Papers

Weyns, Danny ; Michel, Fabien;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Weyns, Danny (Editor) ; Michel, Fabien (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319238494 ; ISBN: 3319238493 ; E-ISBN: 9783319238500 ; E-ISBN: 3319238507 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23850-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Entertainment Computing - ICEC 2012: 11th International Conference, ICEC 2012, Bremen, Germany, September 26-29, 2012. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entertainment Computing - ICEC 2012: 11th International Conference, ICEC 2012, Bremen, Germany, September 26-29, 2012. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Herrlich, Marc (Editor) ; Malaka, Rainer (Editor) ; Masuch, Maic (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642335419 ; ISBN: 3642335411 ; E-ISBN: 9783642335426 ; E-ISBN: 364233542X ; DOI: 10.1007/978-3-642-33542-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2015: 15th IFIP TC 13 International Conference, Bamberg, Germany, September 14-18, 2015, Proceedings, Part I

Abascal, Julio ; Barbosa, Simone ; Fetter, Mirko ; Gross, Tom ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Abascal, Julio (Editor) ; Barbosa, Simone (Editor) ; Fetter, Mirko (Editor) ; Gross, Tom (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319227009 ; ISBN: 3319227009 ; E-ISBN: 9783319227016 ; E-ISBN: 3319227017 ; DOI: 10.1007/978-3-319-22701-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International Conference, Lisbon, Portugal, September 5-9, 2011, Proceedings, Part IV

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Nunes, Nuno Jardim ;Palanque, Philippe ;Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Campos, Pedro (Editor) ; Graham, Nicholas (Editor) ; Jorge, Joaquim (Editor) ; Nunes, Nuno (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642237676 ; ISBN: 3642237673 ; E-ISBN: 9783642237683 ; E-ISBN: 3642237681 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 54  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2006  (3)
  2. 2006đến2008  (4)
  3. 2009đến2010  (7)
  4. 2011đến2013  (19)
  5. Sau 2013  (21)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...