skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Bài báo xóa Tất cả các phiên bản Kampmark, Binoy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sacred Sovereigns and Punishable War Crimes: The Ambivalence of the Wilson Administration towards a Trial of Kaiser Wilhelm II*

Kampmark, Binoy

Australian Journal of Politics & History, December 2007, Vol.53(4), pp.519-537 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-9522 ; E-ISSN: 1467-8497 ; DOI: 10.1111/j.1467-8497.2007.00472.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“No Peace with the Hohenzollerns”: American Attitudes on Political Legitimacy towards Hohenzollern Germany, 1917–1918

Kampmark, Binoy

Diplomatic History, November 2010, Vol.34(5), pp.769-791 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1111/j.1467-7709.2010.00895.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kampmark, Binoy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...