skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalisch, Henrik xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Whitham Equation as a model for surface water waves

Moldabayev, Daulet ; Kalisch, Henrik ; Dutykh, Denys

Physica D: Nonlinear Phenomena, August 1, 2015, Vol.309, p.99(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boussinesq modeling of surface waves due to underwater landslides

Dutykh, Denys ; Kalisch, Henrik; Kalisch, Henrik (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 11, 2013 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.5194/npg-20-267-2013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative study of bi-directional Whitham systems

Dinvay, Evgueni ; Dutykh, Denys ; Kalisch, Henrik; Dutykh, Denys (Editor)

Applied Numerical Mathematics, October 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9274 ; E-ISSN: 1873-5460

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Whitham Equation as a model for surface water waves

Moldabayev, Daulet ; Kalisch, Henrik ; Dutykh, Denys

Physica D: Nonlinear Phenomena, 01 August 2015, Vol.309, pp.99-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2015.07.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Whitham equation with surface tension

Dinvay, Evgueni ; Moldabayev, Daulet ; Dutykh, Denys ; Kalisch, Henrik

Nonlinear Dynamics, 2017, Vol.88(2), pp.1125-1138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-090X ; E-ISSN: 1573-269X ; DOI: 10.1007/s11071-016-3299-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Whitham Equation as a model for surface water waves

Moldabayev, Daulet ; Kalisch, Henrik ; Dutykh, Denys

Physica D : Non-linear Phenomena 2015, 309:99-107

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative study of bi-directional Whitham systems

Dinvay, Evgueni ; Dutykh, Denys ; Kalisch, Henrik

Applied Numerical Mathematics, July 2019, Vol.141, pp.248-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9274 ; E-ISSN: 1873-5460 ; DOI: 10.1016/j.apnum.2018.09.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative study of bi-directional Whitham systems

Dinvay, Evgueni ; Dutykh, Denys ; Kalisch, Henrik

Applied Numerical Mathematics, Elsevier, 2018

Arxiv ID: 1902.07317

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (1)
 3. 2015đến2016  (2)
 4. 2017đến2018  (2)
 5. Sau 2018  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kalisch, Henrik
 2. Dutykh, Denys
 3. Dutykh, D.
 4. Kalisch, H.
 5. Dinvay, Evgueni

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...