skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Higgs, S. xóa Tác giả/ người sáng tác: Kaisari, P. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Symptomatology and Binge Eating Disorder: The Role of Negative mood, Impulsivity and Reliance on Internal Hunger and Satiety Signals

Kaisari, P. ; Dourish, C.T. ; Higgs, S.

Appetite, 1 April 2018, Vol.123, pp.463-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2017.11.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social modelling of food intake. The role of familiarity of the dining partners and food type

Kaisari, Panagiota ; Higgs, Suzanne

Appetite, 1 March 2015, Vol.86, pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2014.09.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching effect in food intake. The role of food type and familiarity of dining partners

Kaisari, P. ; Higgs, S.

Appetite, 1 April 2015, Vol.87, pp.380-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2014.12.131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching effect in food intake. The role of food type and familiarity of dining partners

Kaisari, P. ; Higgs, S.

Appetite, 1 December 2014, Vol.83, pp.359-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2014.06.087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching effect in food intake. The role of food type and familiarity of dining partners

Kaisari, P. ; Higgs, S.

Appetite, April 1, Vol.87, p.380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matching effect in food intake. The role of food type and familiarity of dining partners

Kaisari, P. ; Higgs, S.

Appetite, Dec 1, 2014, Vol.83, p.359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kaisari, P
  2. Higgs, S
  3. Kaisari, Panagiota
  4. Dourish, C.T.
  5. Higgs, Suzanne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...