skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill (IngentaConnect) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kaili, Hasan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code Alternation Patterns in Bilingual Family Conversation: A Conversation Analysis Approach

Georgalidou, Marianthi ; Kaili, Hasan ; Celtek, Aytac

Journal of Greek Linguistics, 2010, Vol.10(2), pp.317-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1566-5844 ; E-ISSN: 1569-9846 ; DOI: 10.1163/156658410X531401

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Brill Online  (1)
  2. Brill Academic Publishers  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...