skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Macmillan (IngentaConnect) xóa Chủ đề: Airlines xóa Tác giả/ người sáng tác: Kahn, Brenda xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential pricing at domestic and international airline gateway hubs

Kahn, Brenda; Kahn, Philip

Journal of revenue and pricing management, 2012, Vol.11(1), pp. 81-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-6930

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kahn, Philip
  2. Kahn, P.
  3. Kahn, Brenda
  4. Kahn, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...