skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Pedrycz, Witold xóa Tác giả/ người sáng tác: Falcón, Rafael xóa Tác giả/ người sáng tác: Kacprzyk, anusz xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granular Computing: At the Junction of Rough Sets and Fuzzy Sets

Bello, Rafael; Falcón, Rafael; Pedrycz, Witold; Kacprzyk, anusz

978-3-540-76972-9; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30909

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kacprzyk, anusz
  2. Pedrycz, Witold
  3. Bello, Rafael
  4. Falcón, Rafael

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...