skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Hutchison, David xóa Tác giả/ người sáng tác: K. Balkrishan, Devanuj xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human-Computer Interaction - INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25-29, 2017, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction - INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25-29, 2017, Proceedings, Part II

Bernhaupt, Regina ; Dalvi, Girish ; Joshi, Anirudha ; K. Balkrishan, Devanuj ; O'Neill, Jacki ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor) ; Dalvi, Girish (Editor) ; Joshi, Anirudha (Editor) ; K. Balkrishan, Devanuj (Editor) ; O'Neill, Jacki (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319676838 ; ISBN: 3319676830 ; E-ISBN: 9783319676845 ; E-ISBN: 3319676849 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67684-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Human-Computer Interaction – INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25-29, 2017, Proceedings, Part IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25-29, 2017, Proceedings, Part IV

Bernhaupt, Regina ; Dalvi, Girish ; Joshi, Anirudha ; K. Balkrishan, Devanuj ; O’neill, Jacki ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor) ; Dalvi, Girish (Editor) ; Joshi, Anirudha (Editor) ; K. Balkrishan, Devanuj (Editor) ; O’neill, Jacki (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319680583 ; ISBN: 3319680587 ; E-ISBN: 9783319680590 ; E-ISBN: 3319680595 ; DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Human-Computer Interaction – INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25–29, 2017, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction – INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25–29, 2017, Proceedings, Part III

Bernhaupt, Regina ; Dalvi, Girish ; Joshi, Anirudha ; K. Balkrishan, Devanuj ; O'Neill, Jacki ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor) ; Dalvi, Girish (Editor) ; Joshi, Anirudha (Editor) ; K. Balkrishan, Devanuj (Editor) ; O'Neill, Jacki (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319676869 ; ISBN: 3319676865 ; E-ISBN: 9783319676876 ; E-ISBN: 3319676873 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67687-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Human-Computer Interaction - INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25–29, 2017, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction - INTERACT 2017: 16th IFIP TC 13 International Conference, Mumbai, India, September 25–29, 2017, Proceedings, Part I

Bernhaupt, Regina ; Dalvi, Girish ; Joshi, Anirudha ; K. Balkrishan, Devanuj ; O'Neill, Jacki ; Winckler, Marco;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Bernhaupt, Regina (Editor) ; Dalvi, Girish (Editor) ; Joshi, Anirudha (Editor) ; K. Balkrishan, Devanuj (Editor) ; O'Neill, Jacki (Editor) ; Winckler, Marco (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319677439 ; ISBN: 3319677438 ; E-ISBN: 9783319677446 ; E-ISBN: 3319677446 ; DOI: 10.1007/978-3-319-67744-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...