skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Küchle, M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonmechanical Q-switched erbium:YAG laser trephination for penetrating keratoplasty: experimental study on human donor corneas

Stojkovic, Milenko ; Küchle, Michael ; Seitz, Berthold ; Langenbucher, Achim ; Viestenz, Arne ; Viestenz, Anja ; Hofmann-Rummelt, Carmen ; Schlötzer-Schrehardt, Ursula ; Naumann, Gottfried O H

Archives of ophthalmology (Chicago, Ill. : 1960), October 2003, Vol.121(10), pp.1415-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9950 ; PMID: 14557177 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implantation skleranahtfixierter Hinterkammerlinsen in Kombination mit perforierender Keratoplastik.
Results of implantation of transsclerally sutured posterior chamber lenses in combination with penetrating keratoplasty

Küchle, M ; Händel, A ; Naumann, G O

Der Ophthalmologe : Zeitschrift der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, October 1998, Vol.95(10), pp.671-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-293X ; PMID: 9828631 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free-running erbium:YAG laser for nonmechanical trephination in penetrating keratoplasty: first results of experimental trephination of human donor corneas

Küchle, M ; Behrens, A ; Seitz, B ; Langenbucher, A ; Naumann, G O

Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, October 1999, Vol.237(10), pp.875-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0721-832X ; PMID: 10502064 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Orientation teeth" in non-mechanical laser corneal trephination for penetrating keratoplasty: 2.94 microm Er:YAG v 193 nm ArF excimer laser

Behrens, A ; Seitz, B ; Küchle, M ; Langenbucher, A ; Kus, M M ; Rummelt, C ; Naumann, G O

The British journal of ophthalmology, September 1999, Vol.83(9), pp.1008-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1161 ; PMID: 10460766 Version:1

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blood-aqueous barrier after mechanical or nonmechanical excimer laser trephination in penetrating keratoplasty

Küchle, M ; Nguyen, N X ; Seitz, B ; Langenbucher, A ; Naumann, G O

American journal of ophthalmology, February 1998, Vol.125(2), pp.177-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9394 ; PMID: 9467443 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (6)
  2. German  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Küchle, M.
  2. Naumann, Gottfried O. H
  3. Langenbucher, A.
  4. Naumann, G.O.H.
  5. Naumann, G O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...