skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Königsgruber, Roland xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expertise-based lobbying and accounting regulation

Königsgruber, Roland

Journal of Management & Governance, 2013, Vol.17(4), pp.1009-1025 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-3457 ; E-ISSN: 1572-963X ; DOI: 10.1007/s10997-012-9210-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying bei der Rechnungslegungsstandardsetzung. Ein Literaturüberblick
Lobbying and accounting standard setting. A literature survey

Königsgruber, Roland

Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 2009, Vol.79(11), pp.1309-1329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-2372 ; E-ISSN: 1861-8928 ; DOI: 10.1007/s11573-009-0319-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A political economy of accounting standard setting

Königsgruber, Roland

Journal of Management & Governance, 2010, Vol.14(4), pp.277-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-3457 ; E-ISSN: 1572-963X ; DOI: 10.1007/s10997-009-9101-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilanzmanipulation und Managementpräferenzen bezüglich der Strenge des Systems der Rechnungslegungsregulierung
Earnings Management and Management Preferences Concerning the Strictness of Financial Reporting Regulation

Königsgruber, Roland

Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 2009, Vol.79(7), pp.847-868 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-2372 ; E-ISSN: 1861-8928 ; DOI: 10.1007/s11573-009-0268-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earnings management and participation in accounting standard-setting

Königsgruber, Roland ; Palan, Stefan

Central European Journal of Operations Research, 2015, Vol.23(1), pp.31-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-246X ; E-ISSN: 1613-9178 ; DOI: 10.1007/s10100-013-0326-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AN ECONOMIC ANALYSIS OF CROSS-LISTING DECISIONS AND THEIR IMPACT ON EARNINGS QUALITY**

Königsgruber, Roland

Schmalenbach Business Review : ZFBF, Jul 2009, Vol.61(3), pp.310-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14392917 ; E-ISSN: 2194072X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Königsgruber, Roland
  2. Accounting
  3. Koenigsgruber, R.
  4. Königsgruber, Roland
  5. Königsgruber, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...