skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Jurkiewicz, C.L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Exit Interviews and Surveys Really Worth the Time and Effort?: Calculating Return on Investment

Jurkiewicz, Carole L ; Knouse, Stephen B ; Giacalone, Robert A

Review of Public Personnel Administration, March 2002, Vol.22(1), pp.52-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-371X ; E-ISSN: 1552-759X ; DOI: 10.1177/0734371X0202200103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Knouse, Stephen B.
  2. Giacalone, R.A.
  3. Jurkiewicz, Carole L.
  4. Jurkiewicz, C.L.
  5. Knouse, S.B.

theo chủ đề:

  1. Government

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...